Tak zwana ulga na dzieci (prorodzinna), to najpopularniejsze odliczenie pozwalające podatnikowi częściowo rekompensować wydatki poniesione na wychowywane przez siebie dzieci.

Jest to również główna ulga przewidziana przez ustawodawcę dla rodziców. W deklaracjach PIT 2014 można utożsamić odliczenie związane z wychowywaniem dziecka oraz ulgę rodzinną. W Programie PITy 2014 osoby wychowujące dzieci mogą ją potrącić z podatku wypełniając formularz PIT36 lub PIT37. Istnieją tu jednak pewne ograniczenia.

Przede wszystkim ustawodawca przewidział ulgę z tytułu wychowywania dziecka dla osób wypełniających rolę rodziców. Rodzice dziecka – osoby wychowujące dziecko nie muszą być zatem małżeństwem, ale powinny co najmniej zamieszkiwać wspólnie. Wychowywanie dziecka zakłada bowiem stały kontakt z nim.

    Zatem obowiązki spoczywające na osobie, która chce skorzystać z ulgi rodzinnej w rozliczeniu rocznym 2014, to:
  • wykonywanie władzy rodzicielskiej
  • pełnienie funkcji opiekuna prawnego
  • pełnienie funkcji rodziny zastępczej
    Przepisy określają również, jakie warunki musi spełniać dziecko objęte ulgą. Skorzystają z niej bowiem wyłącznie rodzice lub opiekunowie dzieci:
  • niepełnoletnich
  • otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (wtedy wiek nie gra roli)
  • które nie przekroczywszy 25 roku życia, kontynuują naukę i w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodów przekraczających 3089 zł

Rozliczając PIT 2014 z zamiarem skorzystania z ulgi rodzinnej, trzeba pamiętać, że nie przysługuje ona podatnikom, których dochody: ● są opodatkowane podatkiem liniowym, ● są opodatkowane na zasadach ryczałtu

fotografia dzieci

Jednak od tej zasady istnieje wyjątek. Program PITy 2014 pozwoli na skorzystanie z ulgi na dzieci, jeśli tak zwani ryczałtowcy lub liniowcy oprócz wyżej wymienionych dochodów uzyskali również dochody opodatkowane według skali.

Ulga z tytułu wychowywania dziecka przysługuje również samotnym rodzicom. Ustawodawca uważa za samotnego rodzica wyłącznie pannę lub kawalera, wdowę lub wdowca oraz rozwódkę lub rozwodnika. Ale również osoby pozostające w związku nieformalnym i będące rodzicami są objęte preferencyjnymi zasadami rozliczenia. W rozliczeniu rocznym 2014 będą zatem mogły odliczyć ulgę na dzieci.

Za rok 2014 tak zwaną ulgę prorodzinną będą mogli odliczyć także rodzice jednego dziecka. Kryterium decydującym o prawie do ulgi jest tu jednak wysokość dochodów. W przypadku rodziny z jednym dzieckiem łączne dochody rodziców nie mogą przekroczyć w roku podatkowym 85 528 zł. Drugim wymogiem w tym przypadku jest to, aby rodzice przez cały rok pozostawali w związku małżeńskim. Składając PIT 2014, odliczą oni od podatku 92,67 zł za każdy miesiąc. Jednak nie tylko oni. Rozliczając się za rok 2014 wszyscy podatnicy wychowujący dzieci, bez względu na ich liczbę, odliczą taką samą kwotę za każdy miesiąc, za każde wychowywane przez siebie dziecko. Program PITy 2014 nie uwzględnia jeszcze zmian, które będą obowiązywać przy deklaracjach za rok 2014. Wtedy wysokość odpisywanej kwoty będzie zależeć od liczby dzieci w rodzinie.

W niektórych sytuacjach podatnik traci uprawnienia do ulgi. Będzie tak na przykład w przypadku pozbawienia go władzy rodzicielskiej. Jednak w sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej można nadal korzystać z ulgi. Utrata uprawnień dotyczy wyłącznie tej części roku, w której podatnik nie sprawował nad dzieckiem władzy rodzicielskiej. W rozliczeniu rocznym 2014 nie odpiszemy poza tym ulgi z tytułu wychowywania dziecka lub odliczymy tylko jej część, jeśli nasze dziecko: ● zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie ● zawarło małżeństwo Małżonkowie muszą również pamiętać, że wysokość odliczenia dotyczy ich łącznie. Nie mogą oddzielnie odpisać od płaconego przez siebie podatku kwoty przysługującej im ulgi na dzieci.

Polityka Prywatności